หน้าแรก

รู้จักบ้านพาณิชย์กุล

บรรยากาศภายในบ้าน

แผนที่เดินทาง

ภาพถ่ายการปฏิบัติฯ

 
สถานปฏิบัติธรรมบ้านพาณิชย์กุล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548

โดยคุณไพบูลย์ และคุณจรรย์ภรณ์ พาณิชย์กุล เพื่อใช้เป็น

สถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตาม

แนวสติปัฏฐาน๔ (แบบดูอาการพอง-ยุบของท้อง) โดย

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ และมีความตั้งใจจริง

เข้าปฏิบัติธรรมฯ เพื่อสืบสานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

อันเป็นทางสายเอกของพระพุทธศาสนา ในการหลุดพ้น

จากความทุกข์ทั้งปวง...
 
 
 

- Sati99.com (เดิม)

- Sati99.com (ใหม่)

- วัดภัททันตะอาสภาราม

- ตาณัง เลณัง เฉลิมราชฯ

- ยุวพุทธิกสมาคมฯ


"ปฏิบัติกรรมฐาน ทำให้มีความเข้าใจในโลก เข้าใจในชีวิต เข้าใจในกายและใจ

เข้าใจในความสุขความทุกข์ ในความเป็นจริง และทำให้มีความเข้าใจในหลักธรรม

คำสอนขององค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้น ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นำประโยชน์สุขมาให้แก่ครอบครัวและตัวเอง อย่างมากมายมหาศาล

จึงตั้งปณิธานเอาไว้ว่า ขอเชิญชวนญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท มิตรสหาย ตลอดจน

คนรู้จักและผู้ที่สนใจในธรรมทั้งหลาย กระผมอยากให้ท่านได้มาปฏิบัติกรรมฐาน

เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์สุขอย่างมากมายมหาศาลนี้ด้วยครับ"
   
ขออนุโมทนาให้ทุกท่านได้มาปฏิบัติ สาธุ สาธุ สาธุ

ไพบูลย์ พาณิชย์กุล
 
 

"ดิฉัน จรรย์ภรณ์ พาณิชย์กุล ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่จะได้เข้ามาปฏิบัติธรรม

ที่บ้านพาณิชย์กุลแห่งนี้นะคะ ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่า การเจริญสติปัฏฐาน๔ นี้

สามารถทำให้ผู้ที่ได้มาปฏิบัติฯ พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ

สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติฯ จะมีสติที่ดี คิดแต่สิ่งที่ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้ใกล้ชิด

สำหรับตัวดิฉันเอง มีความรู้สึกว่าการที่เอื้อเฟื้อสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ขึ้นมา

เพื่อต้องการให้หลายๆท่านที่ไม่เคยปฏิบัติฯ ให้ได้มาเริ่มพื้นฐานการปฏิบัติฯ

และถ้าผู้ปฏิบัติฯ ปฏิบัติได้ดี เกิดปิติกับท่านใดท่านหนึ่ง หรือทุกๆท่าน

ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ปฏิบัติฯมากยิ่งขึ้นในคราวต่อไป จนได้
บรรลุถึง มรรค ผล นิพพาน นะคะ ... สาธุ สาธุ สาธุ ... ขออนุโมทนาบุญค่ะ"

จรรย์ภรณ์ พาณิชย์กุล
 
 
ขออนุโมทนาบุญแด่ผู้สนับสนุนสิ่งจำเป็น และสิ่งอำนวยความสะดวก เมื่อครั้งก่อตั้งบ้านพาณิชย์กุล มีรายนามดังนี้
 

พระประธาน

พระบรมฉายาลักษณ์ (ห้องกรรมฐาน)

โต๊ะหมู่บูชา

อาสนะผู้ปฏิบัติ

ชั้นวางโทรทัศน์บรรยายธรรม

ชุดเครื่องขยายเสียง

แอร์ห้องพระวิปัสสนาจารย์ 1 เครื่อง

โต๊ะอาหาร และผ้าปูโต๊ะ

เก้าอี้

เครื่องทำน้ำเย็น

ตู้วางแก้วน้ำ (ไซด์บอร์ด)

ตู้เย็น

เครื่องกรองน้ำแอมเวย์

เครื่องกรองน้ำรีเวอร์สออสโมซิส


คุณไพโรจน์ - คุณดวงใจ พาณิชย์กุล

คุณวิสุทธิ์ เตชะชัยพรพจน์

คุณศุภวัส - คุณภารดี ตั้งจิตนำธำรง

คุณสุมาลัย พาณิชย์กุล และคณะ

คุณวิภาพร วัชระศิริไพโรจน์

คุณวิสุทธิ์ เตชะชัยพรพจน์

กลุ่ม 12 คู่ นำโดย คุณวิสุทธิ์ อุ่นแสงจันทร์

คุณวิภาพร วัชระศิริไพโรจน์

คุณวิสุทธิ์ เตชะชัยพรพจน์

คุณวิภาพร วัชระศิริไพโรจน์

คุณวิภาพร วัชระศิริไพโรจน์

กลุ่มนายกไลออนส์ปี 41-42 นำโดยคุณจรูญ - คุณภารดี ตั้งจิตนำธำรง

อ.พิเชษฐ์ - อ.วิชุดา และกลุ่มออกกำลังกายหยวนจี๋

คุณสิริชัย - คุณวริณภร พุ่มเข็ม
สาธุ ... สาธุ ... สาธุ ........ อนุโมทนามิ